Thông Tin

BSTSTRAP Trung tâm dữ liệu được thành lập vào năm 2009. Đây là trung tâm trung tâm cho phép bạn có được 16 năm kinh nghiệm của chúng tôi trong việc tăng cường hàng hóa toàn cầu, nhanh chóng thu thập các đề xuất thực tế và tương tác trực tiếp với các chuyên gia giỏi nhất trong ngành hoặc lĩnh vực của bạn.