Quy tắc ứng xử

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ngày nay không chỉ là cạnh tranh về sản phẩm mà cạnh tranh về uy tín, cạnh tranh về đạo đức kinh doanh, tính trung thực là trách nhiệm. BSTSTRAP luôn quan niệm rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, tính chính trực phải là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Quan tâm đến việc xây dựng văn hóa trung thực và thiện chí và tín dụng có thể tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và lợi ích doanh nghiệp cho chúng ta.


Trong một xã hội kinh tế hiện đại với sự cạnh tranh gay gắt, hoạt động sản xuất và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp và chỉ bằng cách liên tục đổi mới công nghệ, đổi mới thể chế, đổi mới sản phẩm và đổi mới quản lý thì năng lực cạnh tranh cốt lõi mới có thể duy trì mãi mãi sức sống và trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp. trụ cột!

产品系列